JAARVERSLAG STICHTING BURGUMMOBYL OVER 2022

Inleiding

Het was op 5 juli 2016 dat de Stichting BurgumMobyl officieel van start ging. Na een persoonlijk initiatief, gesteund door de Stichting Oranje Ferbynt Burgum en door de regeling Bûtenút Foarút van de Provinsje Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel werden twee iYYO’s 400 LS – we noemen ze nu veredelde golfkarren – aangeschaft. De eerste gasten uit de doelgroep konden worden vervoerd in het postcodegebied van Burgum. Over de doelgroep gesproken: het betreft mensen die fysiek beperkt zijn in hun mobiliteit en daardoor in een sociaal isolement dreigen te geraken en onvoldoende deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
U leest nu het 7e jaarverslag van de Stichting BurgumMobyl en wel over het jaar 2022.  

Wagenpark

Twee elektrische auto’s van het merk Peugeot Partner zijn eigendom van onze stichting. In 2019 zijn ze als heel jonge occasions aangeschaft en de wagens zijn nu vijf jaar oud. In het verslagjaar bleek tijdens de APK dat één van de beide auto’s een lelijke storing had die moest worden verholpen. Met dank aan Peugeot Nederland en garage Haima viel het kostenplaatje voor onze stichting heel erg mee. Lichte beschadigingen aan de wrapfolie van de auto’s valt niet te voorkomen. Eénmaal per jaar wordt deze schade aan de beide auto’s hersteld. Voor het wassen van de auto’s heeft onze stichting een abonnement afgesloten bij Carwash Easterhei. 

Medewerking Burgumer bedrijvigheid en instellingen

BurgumMobyl maakt gebruik van een knipkaartsysteem als het gaat om de betaling van ritten. De knipkaarten zijn verkrijgbaar als 4- en 10-rittenkaart. Een enkele rit kost € 1,00. Voor de verkoop zijn we blij met de medewerking van de Wereldwinkel, de supermarkten Poiesz, Plus en Jumbo en voor overige ondersteuning bedanken we Shop 42 en supermarkt Aldi. 

Niet in de laatste plaats bedanken we ook zorgcentrum Berchhiem, de Vereniging van Eigenaren van Merkestins, Knapwerk Drukwerk, Partycentrum De Pleats en particulieren voor alle ondervonden medewerking en steun in 2022. We beseffen dat we bevoorrecht zijn!   

Vervoerde personen door BurgumMobyl

Voor de chauffeurs, de telefonisten en het bestuur van Stichting BurgumMobyl betekende het een verademing dat in het verslagjaar alle coronamaatregelen konden worden losgelaten. Hoeveel te meer gold dit voor de gasten in onze elektrische auto’s!
Op 31 december 2022 stond de teller van het aantal vervoerde personen op 7.688.
Een jaar eerder, op 31 december 2021 was dit aantal 6.301. Een groei van 1.381 vervoerde personen in het verslagjaar is ook een bewijs dat de ergste coronaperikelen achter de rug waren. In de grafiek hieronder leest u hoe de verdeling over de 12 maanden is geweest.    

Tenslotte: het maandgemiddelde aan vervoerde personen in 2022 was 640. In 2021 was dit  525.   

Aantal vrijwilligers

De laatste jaren blijft het aantal vrijwilligers stabiel. Aan het eind van 2022 waren er 60 vrijwilligers actief voor BurgumMobyl. Nu we merken dat het weer drukker wordt voor BurgumMobyl is de balans tussen de beschikbare vrijwilligers en de planning een uitdaging.   

Vrijwilligersbijeenkomsten

Op 6 juli 2022 vierden we met de vrijwilligers het 6-jarig bestaan van Stichting BurgumMobyl. Op 30 september werd de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. 

BurgumMobyl is sterk door de grote saamhorigheid en de onbaatzuchtige inzet van de vrijwilligers in het chauffeurs- en telefoonteam. Om de contacten tussen bestuur en vrijwilligersgroep te onderhouden, worden jaarlijks bijeenkomsten als hierboven genoemd georganiseerd. Na de coronamaatregelen is dit nu gelukkig weer mogelijk.

Plannen voor de toekomst

Een organisatie die zichzelf respecteert en het belang van de doelgroep steeds voor ogen houdt, ontkomt niet aan het maken van plannen voor de toekomst. 

In dit verslagjaar zijn bijvoorbeeld de eerste stappen gezet richting een ander systeem van ritplanning door het telefoonteam. Daarnaast werd een technische bijeenkomst georganiseerd met de leden van het telefoonteam om van alle praktijkervaringen te leren en vanwege een vernieuwing van de handboeken. In 2023 zal eenzelfde bijeenkomst worden georganiseerd voor de leden van het chauffeursteam. De horizon voor de aanschaf van vervangende auto’s komt dichterbij en vergt doorsparen en creativiteit.   

BurgumMobyl financieel

We prijzen ons gelukkig dat de financiële situatie van onze stichting geen reden geeft tot zorg. Hieronder leest u het cijfermatige deel van dit jaarverslag.

Financieel verslag 2022 van de Stichting BurgumMobyl

INKOMSTEN

 

 

UITGAVEN

 

Saldo 01-01-2022

€ 7.935,60

 

voertuigen (onderhoud en wassen)

€ 1.331,84

omzet contant

€ 142,05

 

voertuigen (verzekering)

€ 2.655,36

omzet rittenkaarten

€ 8.900,00

 

voertuigen (laadkosten)

€ 1.611,65

sponsoring en giften

€ 1.556,47

 

voertuigen (track&trace)

€ 316,80

verkoop materieel

€ 30,00

 

telefoonkosten

€ 96,50

 

 

 

bankkosten Rabobank

€ 119,40

 

 

 

webhosting/domeinen/PR

€ 183,92

 

 

 

vrijwilligers bijeenkomsten

€ 1.694,30

 

 

 

bestuurskosten

€ 731,67

 

 

 

oprationele kosten

€ 292,90

 

 

 

Saldo 31-12-2022

€ 9.529,78

 

 

 

 

 

TOTAAL

€ 18.564,12

 

 

€ 18.564,12

Bestuur

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 2022 in totaal 10 keer. Mevrouw Hanneke Haagsma en de heer Bert Nijboer vertrokken in april 2022 als bestuurslid Operationele Zaken respectievelijk penningmeester. Hun plaatsen werden ingenomen door mevrouw Lutske Helmholt en de heer John de Vries. Tweede planner de heer Goos Ganzevoort trad eveneens af per 1 april 2022. Zijn opvolger werd gevonden in de persoon van de heer Simon Teunissen. De overige bestuursleden zijn: de heer Peter van de Hoef (voorzitter), de heer John de Vries (penningmeester en technische zaken), de heer Appie de Zwart (planner) en mevrouw Hinke Hoogland (secretaresse).   

PR en werving nieuwe vrijwilligers

Stichting BurgumMobyl beschikt over een eigen website en een facebookaccount. Via deze beide media lezen belangstellenden alle informatie die zij willen weten over BurgumMobyl. De werving van nieuwe vrijwilligers gebeurt enerzijds ook via deze kanalen. Anderzijds is de ervaring dat mond-op-mond-reclame goed werkt. Bijzonder en belangrijk is dat steeds nieuwe mensen bereid zijn om als vrijwilliger ingezet te worden voor onze stichting. Daardoor lukte het ook in 2022 om velen te kunnen vervoeren in ons aller BurgumMobyl! 

Tot slot   

Dit jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 januari 2023.