Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 was het eerste volledige jaar van BurgumMobyl. Na de start op 5 juli 2016 is het project echt uit de startblokken gekomen en heeft zich een vaste positie in de gemeenschap van Burgum verworven. Met een flink groeiend aantal vrijwilligers is een grote stijging van het aantal ritten gerealiseerd. De maandelijkse omzet is tussen januari en december 2017 verdubbeld.

In 2017 hebben we 4.910 ritten met de BurgumMobyl gemaakt. Daarmee hebben we 5.563 mensen vervoerd. Gedurende het jaar zien we daarbij een gestage stijging met een duidelijke piek in november en december. Onderstaand een beeld van de ontwikkeling van het aantal vervoerde gasten per maand.

De vrijwilligers van BurgumMobyl zijn de kurk waar de vervoersvoorziening op drijft. Zonder hen geen BurgumMobyl. We hebben in 2017 weer een flink aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Alle nieuwe chauffeurs hebben een rij-test afgelegd en een VOG procedure gevolgd. Alle vrijwilligers hebben in het verslagjaar een vrijwilligersovereenkomst (incl. gedragscode) ondertekend.

In 2017 zijn ook vrijwilligers/telefonisten aangetrokken. Dit houdt verband met veranderingen in de receptie van zorgcentrum Berchhiem waar aanvankelijk de telefoon van BurgumMobyl werd opgenomen. In 2018 zullen we geleidelijk toegroeien naar volledige bediening van de telefoon in eigen beheer.

In maart en november zijn gezellige bindingsavonden georganiseerd met ruimte voor mooie verhalen uit de praktijk. Eind december zijn alle vrijwilligers met een kerstattentie verblijd. Wie bij BurgumMobyl vrijwilliger is, is zichtbaar ons onze website.

Met de vrijwilligers is in december gestart met het houden van functioneringsgesprekken.

De omzet van BurgumMobyl is in het verslagjaar spectaculair gestegen van € 15 – 20 per maand tot € 35 – 40 gemiddeld per maand. Daarmee kunnen de lopende uitgaven betaald worden. Reserveringen voor de langere termijn t.b.v. vervanging van auto’s of voertuigen zijn nog een uitdaging. Daartoe zullen aanvullende financiën geworven moeten worden. Voor meer informatie over de financiën zie het financieel verslag 2017.

Bestuur
Het bestuur is sinds april 2017 met de komst van secretaris Hinke Hoogland compleet. Vanaf de start had Bert Nijboer de secretaris functie waargenomen. Het bestuur kwam in 2017 10 x bijeen.
In de structuur van het bestuur is besloten dat Hanneke Haagsma en Appie de Zwart zich vooral richten op operationele taken en Peter van de Hoef en Bert Nijboer vooral op bestuurlijke taken.
Er deed zich een mogelijkheid voor om aan onze website een online boekingsmodule toe te voegen. Dit zou echter een drastische verandering van de wijze van boeken, maar ook plannen betekenen die niet aansluit bij de digitale ervaringen van onze vrijwilligers en klanten. Besloten is hiervan af te zien.
Het bestuur bestaat aan het eind van het verslagjaar uit;

  • Peter van de Hoef – voorzitter
  • Hinke Hoogland – secretaris
  • Bert Nijboer – penningmeester
  • Hanneke Haagsma – bestuurslid operationele taken/contactpersoon vrijwilligers
  • Appie de Zwart – bestuurslid operationele taken/planner

Raad van toezicht
In het verslagjaar vond tweemaal (op 22 maart en 25 oktober) overleg plaats met de Raad van Toezicht. Naast informatie over de lopende zaken vond ondermeer brainstormend overleg plaats over de financiering op lange termijn van de Stichting.
De Raad van Toezicht bestaat aan het eind van het verslagjaar uit:

  • Geesje Duursma-Dijkstra
  • Menno Steenland
  • Frans Haenen

Evaluatie Butenút Foarut
In juni 2017 is meegewerkt aan de evaluatie van het project Burenut Foarut van de provincie Fryslân. BurgumMobyl was één van de 6 projecten die uit dit fonds gefinancierd zijn. De belangrijkste conclusies zijn

  • Het systeem is lokaal zeer bekend, hoog gewaardeerd en wordt goed gebruikt (100-130 personen/week)
  • Succesfactoren van het systeem zijn de enthousiaste groep betrokken mensen in de organisatie, heldere afspraken met vrijwilligers, uitgebreide marketing en goede samenwerking met lokale stakeholders

Viering 1 jaar bestaan BurgumMobyl
Op 4 juli 2017 werd samen met onze vrijwilligers stilgestaan bij het 1 jarig bestaan van BurgumMobyl. Tijdens een gezellige bijeenkomst op het zonnige terras van de Pleats werd kort teruggekeken op het eerste jaar en met elkaar getoast op de toekomst.

PR/communicatie
De informatie over BurgumMobyl wordt op de website www.burgummobyl.nl bijgehouden. Actuele informatie wordt in elk geval via de Facebook pagina gedeeld. De vrijwilligers ontvangen geregeld een nieuwsbrief.
De lokale (o.a. Actief Media, Kanaal 30 en Wâldnet) en regionale pers (Leeuwarder Courant, Fries Dagblad en Omrop Fryslân) besteden geregeld aandacht aan de ontwikkelingen van BurgumMobyl.
Als service/kado product zijn gebundelde rittenkaartjes in kado verpakking te koop bij de wereldwinkel in Burgum.

Vrienden van de BurgumMobyl
Om in de toekomst vervangingsinvesteringen te kunnen doen, zijn aanvullende gelden nodig. De lopende exploitatie inkomsten kunnen hierin niet voorzien. In vervolg op gesprekken hierover in het bestuur en met de Raad van Toezicht is besloten te komen tot een Vrienden van de BurgumMobyl. Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel is bereid een ondersteunende rol te vervullen. Besloten is om daarvoor geen aparte entiteit op te richten maar het bestuur uit te breiden met 1 of 2 functionarissen met een specifieke taak. Om het voor ondernemers aantrekkelijk te maken te doneren aan de ‘Vrienden’ is de ANBI status aangevraagd. Ter voorbereiding daarop is een beleidsplan geschreven en door het bestuur op 19 augustus 2017 vastgesteld.

Burgum, vastgesteld in het bestuur van BurgumMobyl dd. 25 april 2018

Peter van de Hoef,                                                                         Hinke Hoogland,

voorzitter                                                                                         secretaris