Het bestuur van BurgumMobyl heeft het voornemen de ANBI status aan te vragen. Ter voorbereiding daarop is een beleidsplan geschreven dat op 11 juli 2018 door het bestuur is vastgesteld. Het beleidsplan is conform het format van ANBI opgesteld.

Beleidsplan Stichting BurgumMobyl 2018
(vastgesteld 11 juli 2018)

Strategie
De Stichting BurgumMobyl is opgericht op 19 februari 2016 en gevestigd te Burgum, Burg. Steenhuisenlaan 28, 9251 KK. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 65402936 (RSIN: 856098486).

Het statutaire doel is in de notariële acte omschreven als :

  1. het vervoeren van personen in Burgum die door een fysieke beperking hiertoe niet zelfstandig in staat zijn. Daarmee wordt voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken en onvoldoende kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het exploiteren van een of meerdere elektrische voertuigen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden aangewend om exploitatiekosten en (vervangings)investeringen te bekostigen. De Stichting is een vrijwilligersorganisatie waarbij niemand voor zijn diensten enige beloning ontvangt.

Mocht de Stichting ophouden te bestaan dan komt een batig liquidatiesaldo toe aan een soortgelijke instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

De Stichting exploiteert sinds 5 juli 2016 een tweetal elektrische voertuigen waarmee zij in Burgum mensen op korte afstanden vervoert. Daarvoor zijn 2 iYYo 400 LS voertuigen aangeschaft.

De provincie Fryslân heeft een subsidie van € 100.000 euro beschikbaar gesteld voor aanschaf en de eerste jaren aanloopverliezen. De besteding van de subsidie is (en wordt) jaarlijks verantwoord naar de provincie Fryslân. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een bijdrage verstrekt in de kosten om de voertuigen zo optimaal duurzaam mogelijk te maken (oa zonnepanelen, LED verlichting).

Beleid
De Stichting zet een tweetal elektrische voertuigen in voor vervoer van mensen binnen het postcodegebied 9251 (Burgum). Daartoe zorgt zij ervoor dat de voertuigen in goede staat verkeren en veilig de vervoerstaak kunnen uitvoeren.

Daarnaast werft en onderhoudt zij een vrijwilligersbestand die chauffeurs- en andere diensten uitvoert ter realisering van de doelen van de Stichting. Alle vrijwilligers/chauffeurs hebben vóór aanvang van hun werkzaamheden een rijtest bij een rijschoolhouder afgelegd. Alle vrijwilligers vragen op initiatief van het bestuur van de Stichting een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) aan. Met iedere vrijwilliger wordt, na positieve rijtest en ontvangen VOG, een Vrijwilligersovereenkomst afgesloten en ondertekenen zij een Gedragscode.

Voor de vrijwilligers is een dagelijks aanspreekpunt/vertrouwenspersoon beschikbaar.

De Stichting heeft op dit moment geen toekomstige projecten.

De Stichting heeft bij aanvang subsidie ontvangen van de provincie Fryslân en een duurzaamheidsbijdrage van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Daarnaast werft de Stichting haar gelden van de klanten (€1 per persoon per rit) en via een nog op te richten Vereniging Vrienden van de BurgumMobyl.

Het vermogen van de Stichting bestaat uit de 2 elektrische voertuigen (iYYO 400LS).

Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris een penningmeester en een tweetal bestuursleden operationele taken. Het bestuur vergadert minimaal 8 x per jaar. Van alle vergaderingen worden verslagen opgemaakt die, na goedkeuring, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De Stichting kent een Raad van Toezicht. Er wordt minimaal 2 x per jaar overlegd tussen Bestuur en Raad van Toezicht.

Een beschrijving van de wijze waarop het vermogen van de instelling wordt beschikt is voor de Stichting niet van toepassing.

Het bestuur stuurt aan en voert uit samen met de andere vrijwilligers.

Het vermogen van de Stichting omvat louter materiële vaste activa (< € 100.000). Er is geen vreemd vermogen aanwezig.

Beheer
Het vermogen van de Stichting omvat louter materiële vaste activa (< € 100.000). Er is geen vreemd vermogen aanwezig.

Balans per 31-12-2016

ACTIVA

PASSIVA

Materiële vaste activa

Ingezette subsidie

2 iYYo’s 400 LS

€ 41.405

Provinsje Fryslân

€ 53.505

1 Lithium accu

€ 12.100

Liquide middelen

Batig saldo

Rekening courant

€ 15.253

Saldo 2016

€ 15.253

€ 78.759

€ 78.759

Het beheer van het vermogen is gericht op instandhouding van de vervoersmiddelen en wordt geëffectueerd door het opbouwen van een vervangingsreservering.

Voor inzicht in de kostenstructuur van de Stichting wordt verwezen naar de onderstaande meerjarenbegroting.

MEERJARENBEGROTING 2017-2023

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inkomsten              
Inzet subsidie € 5.000 € 4.000 € 3.000 € 3.000 € 2.000 € 2.000 € 1.000
Omzet € 4.500 € 5.500 € 6.500 € 6.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500
Sponsoring    € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 6.000
               
INKOMSTEN € 145.000 € 145.000 € 145.000 € 145.000 € 145.000 € 145.000 € 145.000
               
Uitgaven 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afschrijving accu € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000
Afschrijving IYYO € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000
Onderhoud € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Elektriciteit € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600
Verzekering € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000
Telefonie € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500
Vrijwilligersavond € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500
Track & Trace € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350
Communicatie € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350
Onvoorzien € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200
               
UITGAVEN € 14.500 € 14.500 € 14.500 € 14.500 € 14.500 € 14.500 € 14.500

Er worden binnen de Stichting BurgumMobyl geen specifieke verwervingskosten gemaakt.

Voor de vrijwilligers wordt enkele keren per jaar een bindingsavond georganiseerd.
Niemand die actief is in of voor de Stichting BurgumMobyl ontvangt (conform art 3 lid 5 van de oprichtingsacte) daarvoor enige vergoeding. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Administratieve organisatie
De secretaris van het bestuur draagt zorgt voor de inkomende en uitgaande correspondentie en informeert de overige bestuursleden hierover. De secretaris draagt tevens zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van het bestuur en met de Raad van Toezicht. De verslagen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter en secretaris en vervolgens gearchiveerd.

De penningmeester van het bestuur van de Stichting verzorgt al het betalingsverkeer via een rekening courant bij de Rabobank. Hierbij is de begroting (vastgesteld door het bestuur van de Stichting) het leidend uitgangspunt.

De financiële stukken (inkomsten / uitgaven / bankafschriften) worden (met onderliggende stukken) na afloop van een kalenderjaar ter goedkeuring voorgelegd aan een plaatselijk administratiekantoor.

De inkomsten uit exploitatie worden geteld met toepassing van het 4 ogen principe. De opbrengst wordt door de penningmeester overgemaakt op de bankrekening van de Stichting. Alle bovengenoemde financiële handelingen worden nauwkeurig vastgelegd en voorzien van parafen van penningmeester en voorzitter.
Giften en donaties worden rechtstreeks gestort op de bankrekening van de Stichting.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting BurgumMobyl bestaat uit:

  • Dhr. ing. P.J.A. van de Hoef, voorzitter
  • Mw. H.Hoogland, secretaris
  • Dhr. ir. E.Nijboer, penningmeester
  • Mw. J. Haagsma-Kooistra, lid/vertrouwenspersoon
  • Dhr. A. de Zwart, lid/planner

In de Raad van Toezicht van de Stichting hebben zitting:

  • Mw. drs. G.B.Duursma-Dijkstra, voorzitter
  • Dhr. mr. drs. M.H.G.I.Steenland, plv voorzitter
  • Dhr. F.H.B. Haenen, lid

Vastgesteld door het bestuur van de Stchting BurgumMobyl op 19 augustus 2017

P.J.A. van de Hoef, voorzitter

H.Hoogland, secretaris